De Biotoop

Wij willen de ecologische functies van ons bedrijf op lokale schaal versterken en daartoe
hebben we een aantal pijlers uitgezet:

- De aanleg van boomwallen  oftwel een ‘koeienapotheek’ over een lengte van 250 meter die planten en dieren ondersteunen door te zorgen voor een gevarieerde habitat in de vormvan inheemse vegetatie

o De boomwallen willen we zo divers mogelijk houden in aansluiting bij de
bodem en de al aanwezige biodiversiteit

o de heggen kunnen functioneren als een soort medicinale zelfbehandelingssysteem voor koeien (AO Rapport ‘Heggen meer dan alleen
een grenslijn)

o Graag creëren wij met de boomwallen een schuil en leefomgeving voor
insecten, vogels met speciale aandacht voor bij ons op de boerderij aanwezige
egels

Door de biodiversiteit in flora en fauna maar ook ondergronds bodemleven op ons bedrijf uit
te breiden, wordt het bedrijfsorganisme meer divers en sterker. Dit uit zich in meer
weerbaarheid bij de dieren. Vitalere koeien leidt tot vitalere melk. Ons bedrijfssysteem komt
meer in balans en wordt daarmee toekomstbestendiger

We houden jullie op de hoogte van onze koeienapotheek in wording!